reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 

Symposium for ART AND RENEWABLE TECHNOLOGIES
August 13-16 in Aizpute (Latvia)

The 4-day symposium gathering together artists, activists, technologists, scientists and researchers, to share their ideas and explorations which deal with renewable energy resources, alternative ecological use of technologies, and other sustainability related issues.

Symposium blog
http://renewable.rixc.lv/

Themes:

 • [bio]
  Environmental science and ecology - Ecosystem research - Permaculture and biosystem design - Biomass as renewable energy resource - Critical and alternative approaches to biotechnology
 • [solar]
  Sunlight as constant energy resource - Process of photosynthesis - Solar energy technologies
 • [open source]
  Sustainability using open source/information approaches: in art and grassroots culture, ecology, architecture and environmental design
 • [myths & legends]
  Historical traditions and modern alternative solutions - Speculations - Critical, utopian or scientific visions of future terrestrial energy

Participation:

Travel and accommodation/subsistence will be covered for 10 participants from Baltic and Nordic countries, and for 2 participants from EU countries.

For others, participation costs include:
1) admission - free
2) travel (to Riga) - has to be covered by participants (local transportation from Riga to Aizpute will be provided by organisers)
3) accommodation - 10-25 eur per night

Location:

The symposium will take place in artists residency center SERDE in Aizpute, a small town in Kurzeme region of Latvia. SERDE is located in old wooden historical building that also will be used as a specific case for which alternative and ecological approach in developing sustainable systems and renewable energy technologies can be explored and applied.
http://www.serde.lv

The outcomes of the symposium - new projects, artworks, co-productions - will be presented during the international art and science conference ENERGY that will take place in the framework of Art+Communication festival in Riga, October 8-10, 2009.

Symposium is organised by RIXC, the center for new media culture
with the support of Nordic Culture Fund.


Simpozijs Māksla un atjaunojamās tehnoloģijas
No 13. - 16. augustam Aizputē (Latvijā)

4 dienas norisināsies simpozijs, kura ietvaros pulcēsies mākslinieki, aktīvisti, tehnoloģiju speciālisti, zinātnieki un pētnieki, lai dalītos idejās un atklājumos, kas saistīti ar atjaunojamiem enerģijas avotiem, tehnoloģiju alternatīvu un ekoloģisku izmantošanu un citiem, ar ilgtspējīgu attīstību saistītiem jautājumiem.

Simpozija blogs
http://renewable.rixc.lv/

Tēmas

 • [bio]
  Vides zinātne un ekoloģija – ekosistēmu pētniecība – permakultūra un biosistēmu dizains – biomasa kā atjaunojams enerģijas avots – kritiskas un alternatīvas pieejas biotehnoloģijām
 • [solārais]
  Saules gaisma kā pastāvīgs enerģijas avots – fotosintēzes process – solārās enerģijas tehnoloģijas
 • [atvērais kods]
  Ilgstējīga attīstība, izmantojot atvērtā koda/informācijas pieejas: mākslā un “grassroots” kultūrā, ekoloģijā, arhitektūrā un vides dizainā
 • [mīti un leģendas]
  Vēsturiskā tradīcija un modernie alternatīvie risinājumi – spekulācijas – kritiskas, utopiskas vai zinātniskas vīzijas par zemes enerģiju nākotnē

Vieta:

Simpozijs norisināsies mākslinieku rezidenču centrā SERDE Aizputē, nelielajā Kurzemes pilsētā Latvijā. SERDE atrodas vēsturiskā, senā koka ēkā, kas tiks izmantota arī kā īpašs piemērs tam, kā iespējams pielietot un pētīt alternatīvu un ekoloģisku pieeju veidojot ilgtspējīgas sistēmas un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.
http://www.serde.lv


Simpozijā īstenotie rezultāti – jaunie kopēji veidotie projekti un mākslas darbi tiks izstādīti starptautiskās mākslas un zinātnes konferences “ENERĢIJA” laikā, kas notiks festivāla “Māksla+Komunikācijas” ietvaros Rīgā, no 8. līdz 10. oktobrim, 2009.

Simpoziju organizē Jauno mediju kultūras centrs RIXC ar Ziemeļu kultūras fonda atbalstu.


play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication