reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 
RIXC galerija Spīķeros:

Izstāde
aug_spēja
augu valsts kā enerģijas avots
cilvēku, dabas un tehnoloģiju mijiedarbība un tās izpausme mākslā

Bildes no izstādes

Laiks:
2011. gada 1. aprīlis - 8. maijs
Izstādes atklāšana 1. aprīlī pl. 19.00

Vieta:
RIXC galerija, Spīķeri, Maskavas iela 12, korpuss 1

Izstādes darba laiks:
P, O.. Brīvs
T. 14:00 – 19:00
C. 14:00 – 20:00
Pie. 14:00 – 19:00
S., Sv. 12:00 – 17:00

aug_spēja” ir starptautiska starpdisciplinārās mākslas izstāde, kurā dabas un tehnoloģiju savstarpējās attiecības tiek aplūkotas ilgtspējīgas sabiedrības attīstības kontekstā. Šajā izstādē mākslinieki aktualizē planētas ekoloģijas un enerģijas jautājumus, risinot tos no “pārtika kā enerģijas avots” perspektīvas.

Izstādē aplūkojamas trīs instalācijas:

viena no tām ir zviedru mākslinieka Ērika Šedīna (Erik Sjödin) darbs “Superēdiens” (Super Meal), kura uzmanības centrā ir azolla – viens no pasaules visātraudzīgākajiem ūdensaugiem. Azolla ir arī ēdams un uzturvielām bagāts augs. Projektā mākslinieks iepazīstina ar idejām par nākotnes pārtikas ražošanu un eksperimentiem, ko veicis sadarbībā ar lauksaimniekiem, pavāriem un zinātniekiem.
http://eriksjodin.net

 

Latviešu mākslinieki un kultūras pētnieki Signe Pucena, Uģis Pucens, Ieva Vītola (Starpnozaru mākslas grupas SERDE) un Aigars Lielbārdis (LU LFMI LFK, LU HZS) izstādē piedalās ar darbu “Tautas aptieka”, kas ir mākslinieciska interpretācija par istabas un savvaļas augu izmantošanu uzturā un tautas medicīnā. Mākslinieki iepazīstina ar augu vācēju kultūras tradīcijām mūsdienās un aicina dabas veltes un mūsu zināšanas par tām pārvērst lietderīgā enerģijas ieguvē – un arī savu balkonu vai palodzi uzskatīt par dārzu vai aptieku.
http://serde.lv

 

Savukārt mākslinieki Raitis Šmits, Rasa Šmite un Mārtiņš Ratniks izstādījuši RIXC jaunāko projektu “Runā ar mani” (Garā pupa 2011), lai pārbaudītu seno pieņēmumu, ka augi, ar kuriem runā, aug labāk. Projekts savā ziņā ir turpinājums pagājušajā gadā RIXC un LJTI organizētajai sociālās mākslas kampaņai “Garā pupa”, kurā dominēja ideja “audzējiet paši savus dārzeņus!”. Savukārt šogad aicinam piedalīties kopīgajā eksperimentā – “runāties” ar augiem, izmantojot tiešsaistes interfeisu internetā: http://rixc.lv/talktome, lai tādā veidā palīdzētu “garajām pupām” augt atrāk, labāk un vēl garākām.

No vienas puses, izstāde parāda mākslinieku interesi un rūpes par planētas nākotni, spēju aktualizēt enerģijas krīzes un ilgtspējīgas nākotnes jautājumus un risināt tos no “pārtika kā enerģija” perspektīvas. No otras puses, šī izstāde iezīmē aktuālu tendenci – mākslinieku vēlmi strādāt starpdisciplināri: mākslu kombinēt ar zinātni, tehnoloģijas – ar dabu, sociālas akcijas – ar urbāno dārzkopību, pārtikas ražošanu – ar atvērtām informācijas sistēmām, kultūras tradīcijas ar alternatīvās enerģijas meklējumiem.

Mākslinieki, kas piedalās šajā izstādē ir arī nesen izveidotā Baltijas-Ziemeļvalstu starpdisciplinārās sadarbības tīkla “Renewable” (Mākslas un atjaunojamās enerģijas tīkls) dibinātāji un aktīvi dalībnieki. Šajā tīklā apvienojas tie mākslinieki, kam interesē alternatīvi un radoši ilgtspējības risinājumi, un kas uzskata, ka ilgtspējīgas pasaules nākotnes scenārijs var izdoties vienīgi tad, kad cilvēki kļūst atvērtāki jaunām idejām un jaunām sadarbībām. http://renewable.rixc.lv

Izstādi organizē Jauno mediju kultūras centrs RIXC Baltijas-Ziemeļvalstu sadarbības projekta “Māksla kā pētniecība: Enerģija” ietvaros ar Nordic Culture Point atbalstu. Izstādi līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.

Izstādes kuratori: Raitis Šmits un Rasa Šmite.
Producenti: RIXC – Raitis Šmits,
Daina Siliņa, Agnese Baranova


Exhibition
grow_ability
vegetation as a source of energy
interaction between human, nature and technology and its manifestations in art

Photos from the exhibition

Time:
April 1 – May 8, 2011
Opening of the exhibition April 1 at 19:00

Location:
kim? / RIXC gallery, Spikeri, Maskavas iela 12, K 1, Riga

Exhibition working hours:
Mon., Tue: closed
Wed.: 14:00 – 19:00
Thu.: 14:00 – 20:00
Fri.: 14:00 – 19:00
Sat., Sun.: 12:00 – 17:00

“grow_ability” is an interdisciplinary art exhibition exploring relations between nature and technology in the context of sustainable society. The artworks in the exhibition investigate the issues of sustainability in relation to our planet's ecology and energy from the “food as energy” perspective.

The exhibition features three installations:

Super Meal by Swedish artist Erik Sjödin draws attention to the aquatic plant Azolla – one of the worlds fastest growing plants, which is a rich source of nutrients, yet unexplored as food. In Super Meal artist experiments with Azolla food together with farmers, chefs and scientists and tries to get some insight into how our food is being produced today and how it can be produced in the future.
http://eriksjodin.net

 

Latvian artists and culture researchers Signe Pucena, Uģis Pucens, Ieva Vītola (the Interdisciplinary Art Group SERDE) and Aigars Lielbārdis (LU LFMI LFK, LU HZS) in the exhibition present their project Folk Pharmacy – an artistic interpretation of the use of indoor and wild plants as food and folk medicine. Artists introduce to plant foraging cultural traditions today and invite to turn gifts of nature and our knowledge about them into useful source of energy – and to think of our balcony or windowsill as a garden or pharmacy.
http://serde.lv

 

Artists Raitis Šmits, Rasa Šmite and Mārtiņš Ratniks exhibit the most recent project by RIXC – Talk to Me (Long Bean 2011) - to examine the old assumption that plants which had been talked to grow better. Project is a continuation of the social participatory art campaign “Long Bean” (co-produced by RIXC and NTIL), which was based on the idea – “grow your our own vegetables!”. This year you are kindly asked to talk to the beans by using an online remote interface http://rixc.lv/talktome, thus presumably helping the “long bean” plants to grow better, faster and longer.

Artists participating in the exhibition are also founders and active members of the recently founded Baltic-Nordic transdisciplinary collaboration initative – Renewable Network. Renewable Network is a platform for artists, who in their quest for a sustainable future are using networking strategies, participatory culture tactics and cross-disciplinary approach. Artists of Renewable Network combine art with science, technology – with nature, social activism – with urban gardening, food production – with open information systems, cultural heritage – with search for alternative energy, etc., thus claiming that the future scenario of a sustainable world can only suceed, if we become more open to new ideas and new collaborations. http://renewable.rixc.lv

Exhibition is organised by The Centre for New Media Culture RIXC in the framework of the Baltic-Nordic collaboration project “Art as Research: Energy” supported by Nordic Culture Point. The exhibition is also supported by State Cultural Capital Foundation of Latvia and Riga City Council.

Exhibition curators: Raitis Šmits and Rasa Šmite. Exhibition scenography: Rudolf Bekic. Production: RIXC – Raitis Šmits, Daina Siliņa, Agnese Baranova

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication