Magda Tizlika-Kārvere (Lielbritānija)

DARBASPĒKA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA ORGANIZĒTO TĪKLU IETVAROS

Kopš jēdziens “organizētie tīkli” tika ieviests kā jauna institucionāla forma tīkla kapitālismā (Rossiter, 2006), „organizēto tīklu” „spēja kļūt organizētiem” tiek uzlūkota kā ierosme pārmaiņām. Vadoties pēc Neda Rositera, tieši darbaspēku ir nepieciešams transformēt no tā individualizētās formas uz singulāro formu produktīvā tīkla ietvaros. Jautājums par ilgtspējību ir ietverts spējā tīklam kļūt organizētam. Rositers pieņem, ka ilgtspējības plānu ir nepieciešams izveidot kā daļu no organizētajiem tīkliem paredzētās stratēģijas. Tomēr tīklu ilgtspējība ir atkarīga no vairākiem daudzslāņainiem apstākļiem – no ekonomikas, sabiedrības, politikas, tehnoloģijām u.c., kas ievieto tīklus kapitālismā un liek tiem darboties tā ietvaros. Skaidri formulējot darba spēkā balstītu politiku, kurš tiktu izprasts kā „spēks” un „tīrais potenciāls”, varētu pārvarēt kapitālisma atsvešināšanās tendences, un līdz ar to organizētie tīkli spētu pastāvīgi ietekmēt tīkla nosacījumus attiecībā uz darbaspēku. Tāpēc attiecībā uz organizētajiem tīkliem tīkla kapitālisma ietvaros svarīga ilgtspējības problēma ir attīstīt stratēģiju, kurā būtu iespējams uzturēt radošu un jebkāda veida darbaspēku ārpus tā ekspluatācijas un kapitālisma varas attiecībām, kas būtu iespējama, darba spēku pārorganizējot.

Šajā referātā tiks aplūkots piemērs no kuratoriālā projekta playing practice, kas tika balstīts sadarbības izpētē. Šī izpēte tika veidota kā neliels sociotehnoloģisks tīkls un kā pamats organizēto tīklu potenciālu aplūkošanai attiecībā uz organizēto darbaspēku. Ņemot vērā playing practice kā organizētā tīkla sarežģīto un daudzslāņaino uzbūvi, kas ietvēra sevī attiecības starp sociālo un tehnoloģisko, telpu un laiku, temporālo un ilgstošo, kā arī specifisko saistību starp to, ko Rositers dēvē par „konstitutīvo ārieni” un imamnentajiem nosacījumiem tīklā, es mēģināšu izskaidrot tīkla politiskās dimensijas. Šajā rakstā tiks aplūkota arī kuratora mainīgā loma tīkla kultūru ietvaros, un tajā tiks tālāk apspriests tas, ko Džoasia Kraisa apzīmē kā „tīklu kūrēšanu”. (Krysa 2008; 2006).

Atsauces
Krysa, J. (2008) “Curating after the Net”. After the Future [festival catalogue] Valencian Artistic Investigation Festival Observatori 2008
Krysa, J. ed. (2006) Curating Immateriality. The Work of the Curator in the Age of Network Systems. New York: Autonomedia (DATA Browser 03)
Rossiter, N. (2006) Organized Networks: Media Theory, Creative Labour, New Institutions, Rotterdam: NAi Publisher, Institute of Network Cultures.